فراخوان مناقصه عمومی “برآورد منافع ناشی از اجرای طرح های بهینه سازی انرژی در کشور” – مناقصه شماره PIMS 4018-03-02

پروژه بهینه­ سازی مصرف انرژی و محیط زیست در ساختمان EEEB در نظر دارد، به منظور اجرای پروژه “برآورد منافع ناشی از اجرای طرح­ های بهینه­ سازی انرژی در کشور” اقدام به برگزاری مناقصه شماره PIMS 4018-03-02 نماید.

لذا علاقمندان به شرکت در فراخوان می توانند نسبت به ارسال مدارک و مستندات تا ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۸ اقدام نمایند.

نکته: هزینه انجام شرح خدمات، براساس قانون مناقصات معادل معاملات متوسط برآورد می ­شود.

لازم به توضیح است، در متن درخواست برای ارائه پیشنهاد، در صفحات ۱۹، ۲۰ و ۲۱ به ترتیب كاربرگ الصاقی به پاکت­ پیشنهاد فنی، کاربرگ الصاق به پاکت مالی و کاربرگ الصاق به پاکت کلی اضافه شده است و لازم است پیشنهاد دهندگان، پس از چسباندن کاربرگ الصاقی به پاکت فنی و پاکت مالی و مهر و امضا نمودن آن، هر دو پاکت را در پاکت کلی قرار داده و کاربرگ الصاقی به پاکت کلی را به آن چسبانده و مهر و امضا نموده و تا زمان معین شده به دبیرخانه پروژه ارسال نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۶۶۰۸۵۱۸۳  تماس حاصل نموده و یا با آدرس پست الکترونیک info@eeeb.ir مکاتبه نمایید.

فایل فراخوان در لینک زیر ارایه شده است:

TOR, CBA, English, 11.06.2019

TOR, CBA, Farsi, 11.06.2019