اصلاحیه در اسناد فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی «مشاور اجرای پایلوت راهکارهای بهینه سازی انرژی در ساختمان های منتخب تهران با هدف توسعه مدل کسب و کار شرکت های خدمات انرژی و امکان سنجی توسعه بازار بهره وری انرژی» – مناقصه شماره PIMS 4018-02-03

موارد تغییر یافته در اسناد فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی «مشاور اجرای پایلوت راهکارهای بهینه سازی انرژی در ساختمان های منتخب تهران با هدف توسعه مدل کسب و کار شرکت ­های خدمات انرژی و امکان ­سنجی توسعه بازار بهره­ وری انرژی» – مناقصه شماره  PIMS 4018-02-03به شرح زیر است:

۱-    حذف “امتیاز کیفی” از زیر بند ۱۳-۱ (معیارهای امتیاز فنی) در صفحه ۱۳

۲-    تعویض جدول شماره ۳ (شرح شکست هزینه­ های پروژه مرتبط با این فراخوان) در صفحه ۱۷ و ۱۸ با جدول جدید انتقال یافته به صفحه ۱۸

۳-    ارائه توضیحات در خصوص نحوه تکمیل جدول شماره ۳ و درج محل نام شرکت، نام و سمت امضا کننده و امضای و مهر مجاز در صفحه ۱۸

۴-    تغییرات در جدول شماره ۴ (معیارهای امتیازدهی فنی) در صفحه ۲۰ به شرح زیر:

·        حذف معیار”ارزیابی کیفی” از معیارهای امتیازدهی فنی

·        اضافه شدن ۵ زیر بند به بخش رویکرد فنی پیشنهاد در زیر معیار “روش شناسی فنی”

·        تغییر در ضریب وزنی امتیاز روش شناسی فنی از ۰٫۳ به ۰٫۵

·        تغییر در ضریب وزنی امتیاز تیم اجرایی پروژه از ۰٫۲۵ به ۰٫۲

·        تغییر در ضریب وزنی امتیاز نظام مستندسازی و گزارش دهی از ۰٫۱ به ۰٫۱۵

·        تغییر در ضریب وزنی امتیاز امکانات و تجهیزات از ۰٫۱۵ به ۰٫۱

·        تغییر در امتیاز رویکرد فنی پیشنهاد در زیر معیار “روش شناسی فنی” از ۴۵ به ۵۰

·        تغییر تعداد صفحات مجاز هر بخش در پیشنهاد فنی برای رویکرد فنی پیشنهاد در زیر معیار “روش شناسی فنی” از حداکثر ۲۰ صفحه به حداکثر ۵۰ صفحه

·        تغییر در امتیاز برنامه زمانبندی تفصیلی در زیر معیار “روش شناسی فنی” از ۱۵ به ۱۰

به پیوست فایل اصلاح شده اسناد مناقصه منطبق با تغییرات فوق بارگذاری شده است. لازم است شرح رویکرد فنی بر اساس زیر معیارهای تعیین شده در جدول صفحه ۲۰ در پاکت الف (پیشنهاد فنی) و جزییات پیشنهاد مالی منطبق با چارچوب اصلاح شده جدول شماره ۴ اسناد مناقصه به همراه پیشنهاد مالی، در پاکت ب (پیشنهاد مالی) ارایه شود.

Tender Document (PIMS 4018-02-03)- Pilot Projects (1398-03-04)