آگهی فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی “ارایه خدمات حقوقی در راستای پیاده سازی آیین نامه بازار بهینه‏ سازی انرژی و محیط زیست” – مناقصه شماره PIMS 4018-03-01

 

پروژه بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست در ساختمان EEEB در نظر دارد، به منظور اجرای پروژه ” ارایه خدمات حقوقی در راستای پیادهسازی آیین­نامه بازار بهینه‏ سازی انرژی و محیط زیست” اقدام به برگزاری مناقصه شماره PIMS 4018-03-01 نماید.

لذا علاقمندان به شرکت در فراخوان می توانند نسبت به ارسال مدارک و مستندات تا ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۸ اقدام نمایند.

فایل فراخوان در لینک زیر ارایه شده است:

TOR, Legal, Farsi, Version 6, 22.05.2019 – finalTOR,

Legal, English, Version 6, 22.05.2019 – final