آگهی نوبت دوم فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی «مشاور ناظر فنی طرح اجرای پایلوت بهینه سازی انرژی در ساختمان‎های منتخب پروژه‌های خدمات انرژی در استان تهران» – مناقصه شماره PIMS 4018-02-02

پروژه بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست در ساختمان EEEB در نظر دارد، به دلیل حد نصاب نرسیدن متقاضیان در فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی «مشاور ناظر فنی طرح اجرای پایلوت بهینه سازی انرژی در ساختمان‎های منتخب پروژه‌های خدمات انرژی در استان تهران» – مناقصه شماره  PIMS 4018-02-02، نسبت به تمدید مهلت ارسال مدارک اقدام نماید.

لذا علاقمندان شرکت در فراخوان می توانند نسبت به ارسال مدارک و مستندات تا ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۳/۰۱ اقدام نمایند.

فایل فراخوان در لینک زیر ارایه شده است:

Request for proposal technical supervision of pilot project