لیست اخبار صفحه :1
گزارش اتمام قرارداد مطالعه و بررسی میزان مصرف انرژی تعیین برچسب انرژی تعدادی ساختمان غیرمسکونی (اداری)
بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 14254

گزارش اتمام قرارداد مطالعه و بررسی میزان مصرف انرژی تعیین برچسب انرژی تعدادی ساختمان غیرمسکونی (اداری)

نویسنده: عادل محقق یکی از اقدامات مهم و ماندگار پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان (EEEB)، اتمام پروژه" انجام مطالعه و بازبینی استاندارد ملی تعیین معیار مصرف و برچسب انرژی به شماره 14254 و تعیین شاخص مصرف انرژی و ارایه برچسب انرژی در 50 ساختمان غیرمسکونی با کاربری اداری بر اساس استاندارد مذکور است.