کاربرد انرژی خورشیدی در ساختمان

کاربرد انرژی خورشیدی در ساختمان

بوکلت آموزشی "کاربرد انرژی خورشیدی در ساختمان" توسط آقای دکتر فرزاد جعفرکاظمی، دکترای مهندسی مکانیک و استاد دانشگاه با همکاری

پروژه بین‌المللی بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان تهیه شده است. 

فایل ها