مدیریت و بهینه‌سازی سیستم‌های گرمایشی در ساختمان

مدیریت و بهینه‌سازی سیستم‌های گرمایشی در ساختمان

بوکلت آموزشی "مدیریت و بهینه‌سازی سیستم‌های گرمایشی در ساختمان" توسط آقای دکتر میثم ریاحی، دکترای مهندسی مواد با همکاری

پروژه بین‌المللی بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان تهیه شده است. 

فایل ها