قوانین و استانداردهای مرتبط با انرژی

قوانین و استانداردهای مرتبط با انرژی

در این بخش تمامی قوانین و استاندارهای به روز شده مرتبط با انرژی در کشور بارگزاری شده است.

این فایل ها شامل:

آیین نامه ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست

تعيين و ابلاغ سياستهای کلی اصلاح الگوی مصرف

سند ملی راهبرد انرژی کشور

سیاستهای کلی محیط زیست 1394

قانون اصلاح الگوی مصرف

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

قانون رفع موانع تولید

قانون هدفمندی یارانه ها

قانون هوای پاک 1396

متن سند نهایى چشمانداز ٢٠ ساله جمهورى اسلامى ایران

فایل ها