تاریخچه و پیشرفت فناوری‌ها در ساختمان

تاریخچه و پیشرفت فناوری‌ها در ساختمان

بوکلت آموزشی "تاریخچه و پیشرفت فناوری‌ها در ساختمان" توسط آقای دکتر پوریا احمدی، دکترای مهندسی مکانیک و استاد دانشگاه و با همکاری

پروژه بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان تهیه شده است. 

فایل ها