بهینه‌سازی مصرف انرژی در سرمایش ساختمان

بهینه‌سازی مصرف انرژی در سرمایش ساختمان

بوکلت آموزشی "بهینه‌سازی مصرف انرژی در سرمایش ساختمان" توسط آقای دکتر فرزاد جعفرکاظمی و منهدس محمدحسن زربخش، با همکاری

پروژه بین‌المللی بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان تهیه شده است.

فایل ها