برآورد منافع ناشی از اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در کشور

برآورد منافع ناشی از اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در کشور

در عصر حاضر، بهینه‌سازی انرژی یک نیاز اساسی در تحقق اهداف اصلی سیاست‌های اقلیمی و انرژی به شمار می‌رود. چنانکه صرفه‌جویی انرژی به عنوان تنها بهره حاصل از بهینه‌سازی در نظر گرفته شود، برخی از گزینه‌های بهینه‌سازی انرژی، به ویژه در کشورهای با قیمت پایین انرژی، صرفه اقتصادی نخواهند داشت.

این گزارش نتایج به دست آمده از طرح "برآورد منافع ناشی از اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در کشور" است که توسط پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان انجام شده. 

 

فایل ها