اینفوگرافی های تولیدی پروژه بهینه‌سازی در خصوص راهکارهای صرفه جویی انرژی در ساختمان

اینفوگرافی های تولیدی پروژه بهینه‌سازی در خصوص راهکارهای صرفه جویی انرژی در ساختماناینفوگرافی های تولیدی پروژه بهینه‌سازی در خصوص راهکارهای صرفه جویی انرژی در ساختماناینفوگرافی های تولیدی پروژه بهینه‌سازی در خصوص راهکارهای صرفه جویی انرژی در ساختماناینفوگرافی های تولیدی پروژه بهینه‌سازی در خصوص راهکارهای صرفه جویی انرژی در ساختماناینفوگرافی های تولیدی پروژه بهینه‌سازی در خصوص راهکارهای صرفه جویی انرژی در ساختماناینفوگرافی های تولیدی پروژه بهینه‌سازی در خصوص راهکارهای صرفه جویی انرژی در ساختماناینفوگرافی های تولیدی پروژه بهینه‌سازی در خصوص راهکارهای صرفه جویی انرژی در ساختماناینفوگرافی های تولیدی پروژه بهینه‌سازی در خصوص راهکارهای صرفه جویی انرژی در ساختماناینفوگرافی های تولیدی پروژه بهینه‌سازی در خصوص راهکارهای صرفه جویی انرژی در ساختماناینفوگرافی های تولیدی پروژه بهینه‌سازی در خصوص راهکارهای صرفه جویی انرژی در ساختماناینفوگرافی های تولیدی پروژه بهینه‌سازی در خصوص راهکارهای صرفه جویی انرژی در ساختماناینفوگرافی های تولیدی پروژه بهینه‌سازی در خصوص راهکارهای صرفه جویی انرژی در ساختماناینفوگرافی های تولیدی پروژه بهینه‌سازی در خصوص راهکارهای صرفه جویی انرژی در ساختمان

در راستای آموزش و افزایش آگاهی حوزه طراحی و ساخت برای جامعه مهندسین کشور، پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان (EEEB) اقدام به تهیه، طراحی و چاپ 5200 اینفوگرافی با موضوعات راهکارهای صرفه جویی انرژی در ساختمان نمود و آنها را جهت توزیع در اختیار شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی قرارداد.

 

 

فایل ها