در بخش اول پروژه بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان، بررسی و بازبینی اسناد سیاستی، قوانین و استانداردهای کارایی انرژی و محیط زیست در کنار برچسب انرژی ساختمان با هدف طراحی برنامه راهبردی و عملیاتی بین بخشی و اجرای آن مورد نظر قرار دارد. 

اسناد مرتبط با این بخش در لینکهای زیر قابل دسترس است: 

 

 

 

 

 

 

 

 

همایش دو روزه توسعه‌ی کسب و کار شرکت‌های خدمات انرژی برگزار شد

همایش دو روزه توسعه‌ی کسب و کار شرکت‌های خدمات انرژی برگزار شد

«پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان» و «انجمن شرکت‌های خدمات انرژی ایران»، همایش دو روزه «توسعه کسب و کار شرکت‌های خدمات انرژی» را با حضور ذی‌نفعان دولتی، شرکت‌های خدمات انرژی و مدیران و کارشناسان ساختمان‌های پایلوت برگزار کردند.

کارگاه تخصصی مدل کسب و کار شرکت‌های خدمات انرژی برگزار شد

کارگاه تخصصی مدل کسب و کار شرکت‌های خدمات انرژی برگزار شد

«پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان»، کارگاه تخصصی «مدل کسب و کار شرکت‌های خدمات انرژی و دانش‌بنیان در زمینه بهینه‌سازی انرژی ساختمان» را با تدریس دکتر متیو کندی، متخصص راهبرد و کسب‌وکارهای بین‌اللملی در زمینه انرژی و مشاور ارشد پروژه برگزار کرد.

ضرورت ارزیابی و رتبه بندی انرژی در ساختمان‌ها

ضرورت ارزیابی و رتبه بندی انرژی در ساختمان‌ها

در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن، ﻃﺮحﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺘﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻛﺸﻮرﻫﺎ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻧﺮژي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را، ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﻳﻚ ﺑﺴﺘﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاري اﻧﺮژي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده‌اﻧﺪ. ﻃﺮحﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ اﻧﺮژي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻏﻠﺐ ﺑﺮاي رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي، ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن رده اﻧﺮژي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎراﻳﻲ اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮحﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ اﻧﺮژي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎي گلخانه‌ای در بخش ساختمان است.

برگزاری نشست تخصصی تبادل تجربه‎های بین‎المللی حوزه بهینه‎سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان

برگزاری نشست تخصصی تبادل تجربه‎های بین‎المللی حوزه بهینه‎سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان

نشست تخصصی تبادل تجربه‌های بین‌المللی حوزه بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست در ساختمان، صبح امروز با حضور نمایندگانی از سازمان‌های دولتی چون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه و بخش خصوصی و همچنین با وجود مشاوران بین‌المللی با موضوع تبادل تجربه‌های حوزه بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست، ارائه دستاوردهای پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست(EEEB) و تبادل تجربیات بین‌المللی در خصوص این پروژه‌ها و استقرار بازار بهینه‌سازی انرژی در محل هتل هما برگزار شد.