اطلاعیه در خصوص فراخوان مناقصه عمومی «تدوین و تهیه نظام اندازه‌گیری، گزارش‌دهی و صحه‌گذاری (MRV)» به شماره PIMS 4018-01-03

در خصوص مناقصه عمومی شماره PIMS 4018-01-03 با عنوان "تدوین و تهیه نظام اندازه­­‌گیری، گزارش­‌دهی و صحه­‌گذاری (MRV)"، به اطلاع می‌رساند قیمت کارشناسی شده انجام خدمات پروژه مذکور، حدود 2500 میلیون ريال برآورد می‌شود.

 در خصوص مناقصه عمومی شماره  PIMS 4018-01-03 با عنوان "تدوین و تهیه نظام اندازه­­‌گیری، گزارش­‌دهی و صحه­‌گذاری (MRV)"، به اطلاع می‌رساند قیمت کارشناسی شده انجام خدمات پروژه مذکور، حدود 2500 میلیون ريال برآورد می‌شود.

 آخرین اخبار در زمینه این مناقصه صرفا از طریق لینک فراخوان مناقصه‌­ها در وب سایت پروژه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کلمات کلیدی