کتابچه "مدل مفهومی پیشنهادی، فرآیندها و زیرساخت‌های بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌ زیست ایران"

کتابچه

کتابچه "مدل مفهومی پیشنهادی، فرآیندها و زیرساخت‌های بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست ایران" توسط پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان (EEEB) منتشر شد.

گزیده‌ای برگرفته از این کتاب بدین شرح است:"بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست ایران یک برنامه تعیین سقف و مبادله محیط ‌زیستی است. آنچه در این بازار مبادله می‌شود، گواهی صرفه‌جویی انرژی است که از طرفی یک ابزار محاسباتی نشان دهنده مقدار مشخص انرژی صرفه‌جویی شده در زمان و مکان مشخص است و از طرف دیگر کالایی قابل مبادله است که مطابق با قوانین بازار مبادله می‌شود. عناصر کلیدی طراحی بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست ایران شامل طرح تجاری گواهی صرفه‌جویی انرژی ایران، طرح تجاری اسکو و قرارداد مبتنی بر عملکرد انرژی است. مدل تجاری و محتوای گواهی صرفه‌جویی از ترکیب بهترین تجربه‌های بین‌المللی و ویژگی‌های خاص بازار انرژی ایران ایجاد شده است."

 اگرچه سیاستگذاران و کارشناسان حوزه بازار بهینه‌سازی انرژی مهم‌ترین مخاطبان این کتاب خواهند بود اما مطالعه آن به تمامی علاقمندان به مباحث انرژی نیز توصیه می‌شود. علاقمندان برای تهیه این کتابچه می‌¬توانند از طریق دفتر "مدیریت پروژه بهینهسازی انرژی و محیط زیست در ساختمان" اقدام کنند و درخواست خود را از طریق ایمیل پروژه اعلام کنند.

کلمات کلیدی