کارگاه تخصصی مدل کسب و کار شرکت‌های خدمات انرژی برگزار شد

کارگاه تخصصی مدل کسب و کار شرکت‌های خدمات انرژی برگزار شد

«پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان»، کارگاه تخصصی «مدل کسب و کار شرکت‌های خدمات انرژی و دانش‌بنیان در زمینه بهینه‌سازی انرژی ساختمان» را با تدریس دکتر متیو کندی، متخصص راهبرد و کسب‌وکارهای بین‌اللملی در زمینه انرژی و مشاور ارشد پروژه برگزار کرد.

 کارگاه‌های بهینه‌سازی انرژی در ساختمان، در فرهنگسراهای تهران، برگزار شد
پروژه بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان سه کارگاه آموزشی در سه فرهنگسرای تهران برگزار کرد

کارگاه‌های بهینه‌سازی انرژی در ساختمان، در فرهنگسراهای تهران، برگزار شد

پروژه بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان سه کارگاه آموزشی در سه فرهنگسرای تهران با موضوع مدیریت مصرف انرژی در ساختمان‌های مسکونی، برای شهروندان تهرانی برگزار کرد.

کارگاه تخصصی "مدل کسب و کار شرکت­ های خدمات انرژی و دانش بنیان در زمینه بهینه­ سازی انرژی ساختمان" برگزار می‌شود

کارگاه تخصصی "مدل کسب و کار شرکت­ های خدمات انرژی و دانش بنیان در زمینه بهینه­ سازی انرژی ساختمان" برگزار می‌شود

«پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان» ، کارگاه آموزشی «مدل کسب و کار شرکت­های خدمات انرژی و دانش بنیان در زمینه بهینه­سازی انرژی ساختمان» را با تدریس دکتر متیو کندی، متخصص راهبرد و کسب و کارهای بین­اللملی در زمینه انرژی و مشاور ارشد پروژه برگزار می‌کند.

آگهی تعلیق مناقصه عمومی شماره  PIMS 4018-02-04

آگهی تعلیق مناقصه عمومی شماره PIMS 4018-02-04

به اطلاع می‌رساند مناقصه عمومی شماره PIMS 4018-02-04 «اجرای پایلوت راهکارهای بهینه‌سازی انرژی در ساختمان‎های منتخب تهران با هدف توسعه مدل کسب و کار شرکت‎های خدمات انرژی و امکان‎سنجی توسعه بازار بهره‎وری انرژی (برای بسته‌­های تک ساختمان)» به دلیل برخی موارد فنی و نیاز به تغییرات فعلا از دستور کار این پروژه خارج شده است.

شهروندان تهرانی در کارگاه‌های آموزشی "مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان" شرکت می‌کنند
پروژه بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان با همکاری پژوهشگاه انرژی شریف برگزار می‌کند:

شهروندان تهرانی در کارگاه‌های آموزشی "مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان" شرکت می‌کنند

پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان، کارگاه‌های آموزشی "مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان" را با حضور اساتید برجسته این حوزه، با همکاری پژوهشکده علوم و فن‌آوری انرژی دانشگاه شریف، برای شهروندان تهرانی، برگزار می‌کند. شرکت در این کارگاه‌های آموزشی نیم روزه برای تمامی شهروندان تهرانی رایگان است و نیازی به ثبت نام ندارد.

ضرورت ارزیابی و رتبه بندی انرژی در ساختمان‌ها

ضرورت ارزیابی و رتبه بندی انرژی در ساختمان‌ها

در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن، ﻃﺮحﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺘﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻛﺸﻮرﻫﺎ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻧﺮژي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را، ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﻳﻚ ﺑﺴﺘﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاري اﻧﺮژي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده‌اﻧﺪ. ﻃﺮحﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ اﻧﺮژي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻏﻠﺐ ﺑﺮاي رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي، ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن رده اﻧﺮژي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎراﻳﻲ اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮحﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ اﻧﺮژي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎي گلخانه‌ای در بخش ساختمان است.

بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌های نمونه (پایلوت) آغاز می‌شود
چهارمین جلسه راهبردی پروژه بهینه سازی انرژی و محیط زیست برگزار شد

بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌های نمونه (پایلوت) آغاز می‌شود

بر اساس پروژه بین المللی «بهینه سازی انرژی و محیط زیست در بخش ساختمان، اصلاح قوانین و تحول بازار» مطالعات ممیزی انرژی در 10 ساختمان منتخب و آغاز پروژه پایلوت اجرای راهکارهای صرفه جویی انرژی در بیش از 40 ساختمان دولتی انجام شد.

زنان، ‌تغییرآفرینان عرصه بهینه سازی انرژی هستند
پروژه بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان 5 سمینار برای زنان شاغل برگزار کرد

زنان، ‌تغییرآفرینان عرصه بهینه سازی انرژی هستند

زنان نقش برجسته­ ای در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی ایفا می ­کنند. برای بحث بیشتر در این رابطه و همچنین توانمندسازی زنان برای استفاده از راهکارهای بهره ­وری انرژی در منازل و اداره های خود، پروژه «بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان» سلسله سمینارهایی در ۵ سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، ‌بانک رفاه کارگران، وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، تحقیقات و فناوری و شهرداری تهران، برگزار کرد.