فراخوان مناقصه عمومی “برآورد منافع ناشی از اجرای طرح های بهینه سازی انرژی در کشور” – مناقصه شماره PIMS 4018-03-02

پروژه بهینه­ سازی مصرف انرژی و محیط زیست در ساختمان EEEB در نظر دارد، به منظور اجرای پروژه “برآورد منافع ناشی از اجرای طرح­ های بهینه­ سازی انرژی در کشور” اقدام …

فراخوان نوبت دوم مناقصه عمومی “ارایه خدمات حقوقی در راستای پیاده سازی آیین نامه بازار بهینه‏ سازی انرژی و محیط زیست” مناقصه شماره PIMS 4018-03-01

به دلیل درخواست های متقاضیان در فراخوان مناقصه عمومی شماره PIMS 4018-03-01 “ارایه خدمات حقوقی در راستای پیاده سازی آیین نامه بازار بهینه‏ سازی انرژی و محیط زیست”،  پروژه بهینه­ …